CNC, CAD, CAM, PLC tanfolyam

Adatkezelési tájékoztató

Az NCT Akadémia Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatáról.

A jelen adatvédelmi szabályzat rögzíti, hogy az NCT Akadémia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „NCT Akadémia”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) a NCT Akadémia rendelkezésére bocsájt.

A NCT Akadémia, mint a nctakademia.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője az NCT Akadémia Nonprofit Kft. („Adatkezelő”).

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-949747

Adószáma: 23031580-2-42

Képviseli: Oláh Andrea ügyvezető igazgató

E-mail címe: oktatas@nctakademia.hu

Telefonszáma: +36 30 519 18 11 (hétköznap 09:00-17:00)

 

Az adatok feldolgozásához az Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a MiniCRM nevű szolgáltatót használja. A Szolgáltató a MiniCRM Zrt.: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

A MiniCRM a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az e-mailek kézbesítése és megnyitása, illetve a Felhasználó használati szokása is megismerhető.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat („Felhasználó”).

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott adatok (lásd: I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 I. A Felhasználó által a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott adatok kezelése:

1.) Milyen adatokat kérünk be?

a. A Regisztráció során

 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • hírlevélre feliratkozás

 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van oktatási anyagok hozzáférésére, letöltésére, azonban egyes estekben regisztrációhoz kötött. A Regisztráció során lehetőség van kizárólag a NCT Akadémia Nonprofit Kft. hírlevelére is feliratkozni.

A hírlevélre való feliratkozáshoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a hírlevélre történő, jelen a. pont szerinti feliratkozás nem minősül oktatási eseményre történő jelentkezésnek.

b. A Kapcsolat felvétel során

A Weboldalon található Kapcsolat fül alatt a Felhasználóknak lehetőségük van üzenetet küldeni az NCT Akadémia részére. Ehhez meg kell adni a vezetéknevet, keresztnevet, e-mail címet, a telefonszámot,  (amelyen a NCT Akadémia felveheti a kapcsolatot), illetve be kell gépelni az elküldeni kívánt üzenetet. A Felhasználó az üzenetet az Küldés gombra kattintással tudja elküldeni.

Az üzenet elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a a jelen Tájékoztatót.

c. Oktatásra történő jelentkezés során

A Felhasználóknak a Weboldalon keresztül lehetőségük van különböző oktatási eseményekre (OKJ szakképzésekre, tanfolyamokra) jelentkezni. A jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Amennyiben kiskorú szeretne jelentkezni, szülői engedély szükséges.

Az oktatási eseményre történő jelentkezéskor a következő adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési dátum
 • Születési ország
 • Anyja vezetékneve
 • Anyja keresztneve
 • Telefon
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Szakképzettség
 • Személyi igazolvány szám
 • Állandó lakcím irányítószáma
 • Állandó lakcím (település, közterület, házszám)
 • Levelezési cím (amennyiben eltér az állandótól)
 • Állampolgárság
 • Foglalkozás
 • Üzenet (a Felhasználó a jelentkezéssel kapcsolatban írhat kérdést, megjegyzést)

 

A Felhasználó a jelentkezését „Küldés” gombra kattintással küldheti el. A jelentkezés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást küld a Felhasználónak, amelyben tájékoztatást kap a jelentkezésről.

Lehetősége van a Felhasználóknak az NCT akadémia hírlevelére feliratkozni az I. 1. a. pont szerint.

d. Az e-learning képzési anyagokhoz való hozzáférés

A Felhasználók a Weboldalon keresztüli regisztációt követően felhasználó nevük és azonosítójuk megadásával bejelentkezhetnek és hozzáférhetnek az általuk beiratkozott tanfolyamok learning előadásokhoz, tamamygokhoz.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel a megadott személyes adatokat, így különösen a következő célra:

a Felhasználók jelentkezéseinek a nyilvántartása;

kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az adott oktatási eseménnyel kapcsolatban, illetve az 1. b) pontban foglalt esetben a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás;

piackutatás, fogyasztói felmérések;

az NCT Ipari Elektronikai Kft. (továbbiakban: NCT) tulajdonában álló NCT Akadémia, az NCT termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldése (amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a vonatkozó mező kipipálásával feliratkozott a hírlevélre) a hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről történő leiratkozásig).

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az oktatási esemény lebonyolításáig, vagy egyéb jogszabályban előírt határideig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. A hírlevél feliratkozás érvényessége addig tart, amíg a Felhasználó nem kéri adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását (nem iratkozik le a hírlevélről).

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Weboldal használatával (pl. oktatásra jelentkezéssel, tananyagok eléréséhez szükséges bejelentkezéssel, a hírlevélre történő feliratkozással, az üzenetküldéssel) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat? Adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfedolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az NCT Akadémia az oktatási eseményre jelentkező Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. A jelentkezés, a kapcsolat felvétel, illetve a hírlevél feliratkozás során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel és  szigorúan bizalmasan kezeli.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt személyes adataival kapcsolatban

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az oktatas@nctakademia.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: NCT Akadémia Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az oktatas@nctakademia.hu e-mail címén vagy postai úton: NCT Akadémia Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. postai címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, kivéve ha jogszabályi kötelezettség írja elő az adatok őrzését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az NCT Akadémia vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az oktatas@nctakademia.hu e-mail címen, illetve a postai címre elküldött levélben. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul áthelyezni a leiratkozási listára és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében, valamint oktatási események szervezése és lebonyolítása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó személyes adatait.

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az NCT Akadémia külső szolgáltatók (köztük a Google) segítségével internetes webhelyeken jeleníti meg hirdetéseit.

A külső szolgáltatók (köztük a Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalán, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A látogatók a Hirdetésbeállítások segítségével letilthatják a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatják a Google Display Hálózat hirdetéseit.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldalhasználattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl. látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Külső szerver – Google Analytics – segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználói élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat (reklámokat), amelyek olyan harmadik személyektől származnak, akik kapcsolatban vannak az NCT Akadémiával. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Linkek

Az NCT Akadémia a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az NCT Akadémia tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

Az NCT Akadémia mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az oktatas@nctakademia.hu e-mail címre, vagy a NCT Akadémia Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2018. május 14.

 

NCT Akadémia Nonprofit Kft.

Adatkezelő 

Bejelentkezés
Regisztrálás
Ügyfélfogadási idő

Személyes ügyfélfogadás, csak telefonos egyeztetést követően!

Kapcsolat

Név: NCT Akadémia Nonprofit Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 7. földszint
Elérhetőség az alábbi telefonszámon: +36 30 242 53 45

Kulcsszavak
Facebook oldalunk